Fast shipping

Algemene voorwaarden

Bezig met laden...

Ondernemingsgegevens:

 

www.drankenwereld.beinfo@drankenwereld.be

Drankenwereld afhaallocatie:
Pekes & Ertjes
De Robianostraat 32
2150 Borsbeek

Ma / Di / Wo / Do 10.00-18.00

Vr 10.00-13.00 en 13.30-18.00

Za 10.00-13.00

Zo Gesloten

Mobile: +32 (0)474 841 859 | BTW: BE 0630.801.985 | KBC: 736 0100082 42

IBAN: BE77 7360 1000 8242 BIC | SWIFT: KREDBEBB

Authorized Warehouse:  BE1A006351999 | Bonded Warehouse: BE1A006351000

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De elektronische webwinkel van Drankenwereld is gevestigd in de De Robianostraat 32 te 2150 Borsbeek in België en BTW BE 0630 801 985 biedt haar klanten de mogelijkheid om dranken online aan te kopen. Wij verkopen single malt whisky, vodka, rum, gin, tequila, mezcal en wijn. Wij verzenden zo snel mogelijk op uw gewenste adres. Onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Drankenwereld. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. De consument heeft het recht aan Drankenwereld mee te delen dat hij afziet van de aankoop en dit binnen de week na aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief na het bestellen van een bepaald product. De verzendkosten die hiermee gepaard gaan; zowel verzend als retour kosten zijn in dit geval ten laste van de klant. 

 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


Artikel 3: Aanbod 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Drankenwereld is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Drankenwereld is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Drankenwereld. Drankenwereld is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 


Artikel 4: Online aankopen 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Drankenwereld-assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Drankenwereld. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

-kredietkaart 

-bankkaart 

-bankoverschrijving 

-contant bij afhaling

-Payconic

-Apple PayArtikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Drankenwereld. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Drankenwereld te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Bij vergissingen bij prijsbepalingen heeft Drankenwereld het recht het recht deze eenzijdig te corrigeren en derhalve bestelingen te annuleren. De bestelling wordt dan geannuleerd en het betaalde bedrag zal worden terug betaald.Artikel 6: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Drankenwereld beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Drankenwereld zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 


Artikel 7: Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. 


Artikel 8: Garantie 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Klachten worden binnen de 48 uur nal evering gemeld zodat wij die binnen we week ook kunnen afhandelen. Na deze week is dat niet meer mogelijk namelijk met de koerier firma. 

b. Algemeen 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Drankenwereld-klantendienst, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Drankenwereld. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. 


Artikel 9: Verzakingstermijn 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan Drankenwereld mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Drankenwereld en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Drankenwereld met maatschappelijke zetel te August Van Putlei 91 001 te 2150 Borsbeek. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren kunnen worden teruggenomen. De verzendkosten zijn in dit geval ten laste van de koper. 


Zullen in geen geval worden teruggenomen:

-Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 

-Flessen dienen in perfect originele verpakking te zitten met een origineel zegel

- Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werdenArtikel 10: Privacy 

Drankenwereld verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Drankenwereld toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Drankenwereld bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Drankenwereld uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk te melden via mail: info@drankenwereld.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-ingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Drankenwereld  heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Drankenwereld respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op  Drankenwereld ter consultatie, wijziging of verwijdering. Drankenwereld maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Drankenwereld  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren via mail:info@drankenwereld.be.Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Drankenwereld om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 
Artikel 12: Drankenwereld-Klantendienst

 
De Drankenwereld-klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0474/841.859, via e-mail op info@drankenwereld.be 

Of per post op het volgende adres Drankenwereld / Pekes & Ertjes, De Robianostraat 32 te 2150 Borsbeek.Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Drankenwereld. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Drankenwereld kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 


Artikel 14: Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en ook Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

 

Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan Drankenwereld de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en of drinken.

 

Artikel 17: Ingaven persoonlijke gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste lever adres.Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

 

http://www.responsibledrinking.eu/

Doordat bepaalde producten zéér exclusief en in beperkte mate beschikbaar zijn, behouden wij ons het recht om een maximumaantal toe te kennen bij een verkoop. Het aanbod op de site wordt op zeer regelmatige tijdstippen aangepast. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde producten niet meer te koop zijn. Het te veel betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk terug gestort worden.

Artikel 18: Tastings

Bij een voorafbetaling voor tastings (proeverijen georganiseerd door Drankenwereld) wordt bij afzegging minimum 48 uur voor het evenement enkel in uitzonderlijke situaties het bedrag terugbetaald. Wij danken u voor uw begrip.